Down to content

Nếu bạn chưa đăng nhập, xin đăng nhập hoặc đăng ký ngay bây giờ để có thể truy cập kho dự liệu phong phú của chúng tôi.
Tất cả các tài liệu có thể được Tải xuông theo các liên kết dưới đây.
Các tài liệu sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Tensar. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm thấy thông tin bạn cần, xin liên hệ với chúng tôi.


Tìm kiếm:


/Product and System Certificate

Tên Loại tài liệu Tải xuống
..
BBA Certificate 13/H201 Product Sheet 1: TENSAR RE AND RE500 Geogrids for Reinforced Soil Retaining Walls and Bridge Abutments
Tensar BBA HAPAS Certificate issued in 2017 for Tensar Earth Retaining Systems
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
BBA Certificate 13/H201 Product Sheet 2: TensarTech TW1 Wall System
BBA HAPAS H201 Certificate (Product Sheet 2) for TW1 issued in Sept 2017 as replacement to R109 PS2 and H13/201ps1i1.
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
BBA Certificate 13/H201 Product Sheet 3: TensarTech ARES System
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
BBA Certificate 13/H202 Product Sheet 1: Tensar RE and RE500 Geogrids for Reinforced Soil Embankments
BBA HAPAS Certificate issued in 2013 for Tensar RE and RE500 geogrids for reinforced soil embankments.
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
BBA Certificate 14/H217 for TensarTech TW3 (Anderton Keystone)
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
BSI Certificate for ISO 9001:2015 Quality management System (Tensar International Ltd)
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
Certificate for ISO 9001:2015 Quality management System (St Petersburg Plant))
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
Environmental Product Declaration (EPD) for TriAx TX130S
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
Environmental Product Declaration (EPD) for TriAx TX130S G
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
Environmental Product Declaration (EPD) for TriAx TX130S GD
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
Environmental Product Declaration (EPD) for TriAx TX140
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
Environmental Product Declaration (EPD) for TriAx TX150
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
Environmental Product Declaration (EPD) for TriAx TX150 GD
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống
Environmental Product Declaration (EPD) for TriAx TX160
Tensar Product and System Certificate (EMEA) Tải xuống