Các chức năng khác nhau của các bộ phận của đường sắt là gì?