Tại sao lưới địa kĩ thuật 3 trục Tensar làm việc tốt hơn lưới địa kĩ thuật 2 trục Tensar