Các giải pháp tiết kiệm chi phí cho nền đường đắp thấp trên nền đất yếu