Làm thế nào việc sử dụng các lưới địa kỹ thuật tổng hợp có thể mang lại một giải pháp thiết kế bền vững hơn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo?