Việc sử dụng vật liệu không theo tiêu chuẩn trong kết cấu đường bộ bằng đất gia cố